VERKSAMHETSPLAN   År ………….

                

 

Program för genomförande av - kundkontakter
- arbetsplatsträffar
- aktivitetsplan som revideras vid behov
Kvalitetsplan
- identifiera kvalitetskritiska moment
- program för kvalitetsronder
- registrering av kvalitetsutfall  i IT-system
- vilka kvalitetsronder/hur ofta 
Utbildningsplan - väl genomtänkt plan för utb av ledare och städare
Väl genomarbetad rutin för
- arbetsplatsträffar
  - kvalitetskontroller
  - egenkontroll
  - planering av periodiska moment
  - uppdatering av städpärmar
  - ersättare vid frånvaro
  - kontraktsändringar
  - uppdatering av ritningar
  - uppdatering av arbetsinstruktioner
   
   
   
   
   
   

                                                

 

Planera för bästa möjliga resultat genom att upprätta uppföljbar
verksamhetsbudget/kalkyl/prognos.

Program för ordning och reda.

 

Väl genomtänkt materialadministration för  
  - fasta leveransorder
  - beställning av hygienmaterial
  - redovisning av hygienmaterialförbrukning
  - redovisning per driftområde
   
   
   
   
   
   
   

 

                     

                     

                    

                  

                      - redovisning av utförda extraarbeten

                      - jämförelser av hygienmaterialförbrukning tidigare år.

                      - redovisning av personaluppgifter

 

 

Väl genomtänkt program för extrauppdrag

 

                      - väl genomtänkta metoder för golvvård och storstäd

- checklista före/under/efter utfört arbete

- utveckling av extrauppdrag

                      - planering av extrauppdrag

 

 

 

 

VERKSAMHETEN

 

 

 

 

SAMVERKAN MED KUND

 

kontraktsgenomgång före arbetsstart och samverkan under produktionens gång. Planering.

 

Rutiner och uppföljningar av löpande ändringar i åtagandet.

 

Etablering av samarbete och kontaktnät så att missförstånd och oklarheter inte uppstår

 

Klargöranden och dokumentation av löften och

överenskommelser med kund

 

Mätning av kundtillfredställelse

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               sid 3 (6)

 

 

 

 

SAMVERKAN MED LEVERANTÖR

 

Initiativ till leverantörssamverkan oavsett typ av uppdrag

rutiner för hantering av maskiner och material

rutiner för beställning av hygienmaterial

 

 

ÖVRIG SAMVERKAN

 

                      medverka vid upphandling och i diskussioner vid

                      anbudsförfrågningar

 

hantering av instruktioner för daglig städning och underhållsprogram

 

ordning och reda

                      instruktioner    städrum

                      skyltar/dekaler

                      material

                      maskiner

 

 

STÖDVERKSAMHET

 

Snabbhet i kontakterna mellan oss och kunderna

 

 

 

Effektivitet i adm rutiner

 

 

fakturakontroll

                      inköp material

                      underhåll maskiner,redskap

                      kläder

                      lönerutiner

                      prognoser/redovisning

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  sid 4 (6)

                                                                                      

 

 

 

 

Ordning på arbetsplats

 

dagbok

handlingar

kundförteckning

material

 

 

Förmågan att utnyttja tekniska hjälpmedel

 

 

Löpande uppföljning av

                                           

                      produktionsresultat

                      verksamhetsupplägg

                      arbetsrutiner

                      materialleveranser

                      maskinskötsel

 

 

MEDARBETARNAS                                  

 

utveckling

engagemang

delaktighet

 

kompetensutveckling, , kvalitetsresultat och bra arbetsmiljö

 

                                                                                                                                                                                                                                  sid 5 ( 6 )

                                                                                      

 

 

 

UTVECKLING

 

mål och planer för introduktion och vidareutveckling

genom att ge medarbetarna

 

                      - större ansvar, befogenheter

                      - stimulerande och omväxlande arbetsuppg

                      - utvecklade bonussystem

 

 

ENGAGEMANG

 

stimulera till förbättringsinsatser och säkra kvalitet genom att

- medverka vid veckoplanering , egenkontroll

- förslagsverksamhet

- kvalitetscirklar , förbättringsgrupper

- roterande arbetssätt inom städområdet

- löpande redovisning av läget (bokslut)

 

 

UTBILDNING OCH TRÄNING

                     

Fastställa utbildningsbehovet samt starta upp och följa

                      upp lämpliga åtgärder.

                      Introduktion på arbetsplatsen

                                            -ordningsregler

                                            -kvalitet, metoder osv

                      Engagera alla att ge impulser till förbättringsarbetet

                      Använda leverantörer för utbildning av anställda

 

 

ARBETSTILLFREDSTÄLLELSE

 

Arbetsglädje och trivsel visas genom

                      närvaro

                      arbetsskador

                      prestationer

                      delta i gemensamma aktiviteter

                      riskinventering med handlingsplaner

                      delta i miljöarbete

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  sid 6 (6)

                                                                                       Sune Dahlberg

 

 

SÄKERHET

 

Program för planering, ledning och uppföljning av

                      arbetsmiljön

                      tillbudsregistrering , arbetsskaderegistrering

                      arbetsskador och                   internkontroll

 

Skyddsorganisation

tydlig info om vem som ansvarar för skyddsarbetet

skriftlig och muntlig info om skydd på arbetsplatsen

 

Planering för utrustning som behövs för speciella arbetsmoment         

klara regler för användning av utrustning

kontroll av efterlevnad

 

Organiserade och regelbundet återkommande  skyddsronder

 

Snabbhet i åtgärder efter anmärkning

Användning av resultatet i förbättringsarbetet

 

RESULTAT

 

 

Tidsresultat

                     

överenstämmelse mellan faktisk och normtid

                      särskilda omständigheter

 

Kvalitetsresultat

 

                      uppnådda kvalitetsresultat i löpande arbetet

                      resultat i form av fåtal anmärkningar

 

Säkerhetsresultat

 

                      Låg frekvens av skador och olycksfall

                      Låg frekvens av frånvaro

                      Analys av registrerade tillbud och skador

 

Ekonomiskt resultat

 

                      Överenstämmelse mellan eko-resultat och

                      budget/prognos

                      Upprättande av tillägg/extrafakturor mm i rätt tid


 [P1]