SERVICEPLAN
 

 

                                           A -FÖRBEREDELSE INFÖR SAMARBETE

 

 

ATT GÖRA

 

ATT TÄNKA PÅ

 

ANSVARIG

 

KLART DEN

 

SIGN

 

Marknadsanalys

 

Skriv en kort rapport som innehåller

-hur ser marknaden ut

-vilka är konkurrenterna

-starka och svaga sidor hos konkurrent och dig

 

 

 

 

Inventering

 

Bestäm tillsammans med Lgr vilka som skall

Kontaktas.

Ta endast med företag som vi tror kan bli

samarbetspartners

 

 

 

 

Kundbank

 

Se över banken och se till att den motsvarar

förväntningarna på säljutfallet

 

 

 

 

Analys

 

Välj ur banken vilka som skall kontaktas

Skriv kundkort

Innan kontakten, ta reda på allt om företaget

Skriv personligt säljbrev, fax  eller e-mejl.

Ta reda på vem du skall kontakta.

Bestäm tid för personligt möte.

Bekräfta med brev och företagspresentation

Presentera Företaget

Analysera behov och förväntningar

Fastställ  anpassade  lösningar
Presentera vår miljö & kvalitetsplan

 

 

 

 

Offert

 

Bilda projektgrupp vid större affärer.

Gör kunden delaktig i offertarbetet.

Stäm av offerten med analysen behov och förväntningar och projektplan.

Gör kalkylunderlag till offerten

Boka tid med kunden för genomgång av offert.

Lämna referenser.

 

 

 

 

Uppföljning  av

Offerten

 

 

Accept

 

Telefon eller besök.

Föreslå korrigeringar om offerten inte motsvarar

förväntningarna.

 

Var tydlig. Skriv avtal.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Serviceplan

                                           B (1) –FÖRBEREDELSE  INFÖR UPPSTART

 

 

 

 

ATT GÖRA

 

ATT TÄNKA PÅ

 

ANSVARIG

 

KLART DEN

 

SIGN

 

Utse kundansvarig

 

Passa in kunden geografiskt .

Lägg in i organisationsplanen

Upprätta projektplan  inför start

Behövs specialkunskaper?

Gå igenom avtalet gällande kvalitet

Presentera ansvariga för kund.

 

 

 

 

Upprätta tidplan

 

Utse och vidtala ansvariga för varje aktivitet

Koppla ihop projektplan och tidplan.

 

 

 

 

Upprätta kundkort

 

Stäm av att alla delar i projektet finns med

Nätverk hos kunden.

Adressregister

 

 

 

 

 

Skriv rapport till

Ekonomiavd för

Fakturering och

Löner

 

Ange från vilket datum  avtalet gäller och hur

länge avtalet gäller.

Fakturera kund enligt avtalet.

För in kund i kundregistret.

För in kund/personal  i kund-/PA-systemet.

 

 

 

 

Beskrivning  av

Arbetsuppgifterna enligt avtalet

 

Delegera ansvarsområden till olika funktioner.

Involvera övriga medarbetare i avtalet.

Inventera kritiska moment och kvalitetssäkra.

 

 

 

 

Kundmapp/pärm

 

Personalmapp/
pärm

 

 

Noteringssida för utbytesmaterial.

Håll kundens/personalens  mapp/pärm alltid aktuell.

Håll kunden/personalen  informerad!

Skriv in i  sändlista.

 

För in kunden i referenslistan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICEPLAN

B (2) -FÖRBERED UPPSTART

 

 

 

ATT GÖRA

 

ATT TÄNKA PÅ

 

ANSVARIG

 

KLART DEN

 

SIGN

 

Material

Lokaler

 

Beställ erforderligt material .Kontakta lokalupplåtare och gå igenom vilka lokaler som vi behöver.

Hyr lokaler

För in i inventarieregistret.

 

 

 

 

Beställ utrustning

 

Beställ erforderliga maskiner, utrustning och

materiel enligt avtalet ,

Bifoga innehållsdeklaration

 

 

 

 

 

Utbilda kunden

och kundens

Personal

 

Utbilda inköparen och kundens personal om

Innehållet i avtalet.

Utbilda kunden i att tolka instruktioner

och att använda systemen .

 

 

 

 

 

 

Checklista

 

Upprätta checklista över kritiska moment

och speciella kundkrav.

Upprätta kontaktlista över leverantörssupport.

 

 

 

 

 

Kravspecifikation

 

Se över om speciell utbildning krävs för att

utföra uppgifterna.

Presentera och erbjud utbildning

 

 

 

 

Leveranser

 

 

 

 

Delta vid leveranserna.

Rätt sak på rätt plats. Innehållsblad.

Specialutrymmen.

Arbetsbeskrivningar.

Veckoplanering och periodiska moment.
information

Avstämningsmöten  med kunden inplaneras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICEPLAN

 

C - DRIFT

 

 

 

 

ATT GÖRA

 

ATT TÄNKA PÅ

 

ANSVARIG

 

KLART DEN

 

SIGN

 

Kontaktnät hos

Kunden

 

Knyta/Behålla kontakten med beslutsfattare

och användare.

 

 

 

 

Kundkontakt

 

Planera informations/uppföljningsmöten.

Bygg nätverk.

 

 

 

 

Ekonomi

 

Göra ekonomisk uppföljning med kund efter

tre- sex månader.

Gör egen ekonomisk uppföljning av uppdraget

 

 

 

 

 

 

Åtgärda reklamationer

 

Lyssna på kunden.

Gå ej  i försvarsställning eller till motangrepp.

Föreslå åtgärder och tidsplan.

Boka uppföljningsmöte.

Informera och instruera berörda.

Följ upp på kommande möten.

 

 

 

 

 

Kvalitet

 

Checklista känsliga områden.

Kvalitetskontroller/uppföljning.
Streckkodssystem?

Statistik redovisning

 

 

 

 

Rapport

 

 

 

 

Gör rapporter över erhållna erfarenheter.

Föreslå nya rutiner i processbeskrivningarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICEPLAN

 

 

D -UTVECKLING

 

 

 

 

ATT GÖRA

 

ATT TÄNKA PÅ

 

ANSVARIG

 

KLART DEN

 

SIGN

 

Konceptutveckling

 

Bilda Utvecklingsgrupp som arbetar med utveckling av  metoder, system och organisation och utbildning.

Lyssna på kundens önskemål

 

Föreslå förbättringar

 

 

 

 

Bredd

 

Var öppen för nya ideér och åtagande som kan

bredda vårt utbud av tjänster och produkter

 

 

 

 

Effektivitet

 

Kontakta kunden och föreslå tester/genomförande

av nya metoder, system  mm.

 

Ta initiativ och var  ”steget före”

 

 

 

 

 

Trivsel


Föreslå aktiviteter för personal och kund

Delta i planering/genomförande av aktivitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICEPLAN

 

E - AVVECKLING

 

 

 

 

ATT GÖRA

 

ATT TÄNKA PÅ

 

ANSVARIG

 

KLART DEN

 

SIGN

 

Bekräfta uppsägning

 

Bekräfta uppsägningen med brev. Behåll kontakten med beslutsfattare och användare.

 

 

 

 

Avsluta fakturering och löneutbetalning.

 

Skriva kundrapport till ekonomiavdelningen.

 

 

 

 

 

 

Avföra kund

 

Avföra kund i kundsystemet.

Notera under anteckningar orsak till uppsägning. Kvalitetssäkra hos övriga kunder.

 

 

 

 

 

Säga upp eller omplacera personal

 

Avföra personal i PA-systemet.

Undersök möjlighet till omplacering.

Vid uppsägning, ta fram turordningslistor.

Varsla berörda.

 

 

 

 

 

Kvalitet

 

Gör ett avslut med hög kvalitet.

 

 

 

 

 

 

Utrustning/
material

 

Planera Borttagning/hämtning av utrustning / material.

Avsluta/säg upp leasingavtal.

Förbered nedmontage av utrustning mm

Avsluta beställningsorder till kontraktet.

 

 

 

 

 

Övrigt

 

Avlägsna länkar/kopplingar på nätet etc.

Säg upp eventuella abonnemang m.m.

 

 

 

 

 

Slutrapport

 

 

 

 

Gör slutrapport över erhållna erfarenheter.

För in nya rutiner i processbeskrivningarna